ÁSZF

 

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a  Vendégváró Vendégfogadó Kft. és a Szolgáltató által a www.gastlandbisztrok.hu Honlapon (a továbbiakban: ’Honlap’) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Alapadatok:

 

Gastland M0 Étterem és Konferenciaközpont, Gastland M1 Étterem és Konferenciaközpont

 

Cégnév: Vendégváró Vendégfogadó Kft.

Székhely: (1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1. em. 4.)

Cégjegyzékszám: 01-09-301151

Adószám: 26086974241

 

1.1. A www.gastlandbisztrok.hu aloldalin keresztül történő foglalási megállapodások elektronikus úton megkötött szerződéseknek minősülnek, amelyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) rendelkezései vonatkoznak. A Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen pontban rögzített, valamint a foglalási megállapodásokra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.

1.2. Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Felhasználók emailen keresztül ertekesites@gastland.hu,gastlandm1@gastland.hu a vendégek  Szolgáltató által üzemeltetett éttermekben a szabad asztalok közül asztalt foglaljanak (a továbbiakban: ’Foglalási Megállapodás’). A foglalási szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben elmúlt 18 éves, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. Az étterem Honlapon található étlapja és itallapja valamint az árak a Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt időközönként változhatnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és árakat jelenítsen meg, ugyanakkor a Foglalási Megállapodások előzetes megkötésére tekintettel az étlap és itallap változtatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

1.4. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés elektronikusan az asztalfoglalásra vonatkozóan a visszaigazoló email megküldése után jön létre.

1.5. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a foglalás adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

Szolgáltató , hogy a Foglalási Megállapodásra a kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

II. FOGLALÁS MENETE

2.1. Az emailen elküldött vagy a kapcsolat menüpont alatt kitölthető táblázatban kérjük megadni a nevet, telefonszámot,  a lefoglalni kívánt dátumot és időpontot, valamint a személyek számát. Elektronikus úton legfeljebb 18 fő részére foglalható asztal, 18 fő feletti asztalfoglalásra kizárólag előzetes telefonos illetve személyes egyeztetést követően van lehetőség.

2.2. Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, a Fontos Tudnivalókban rögzített tájékoztatást és a Honlapon közzétett Adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.3. A foglalási díjat 15 fő alatt nem kérünk, melynek összege 15.000,- Ft (amely az általános forgalmi adót tartalmazza), és amely a foglalást biztosító előleg. A foglalási díj a Szolgáltató által üzemeltetett étteremben a foglalás alapján történő fogyasztásra vonatkozó számla ellenértékébe 100%-ban beszámításra kerül.

III. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

3.1. A Felhasználó jogosult a foglalás lemondására. Amennyiben a foglalás lemondása a lefoglalt időpontot megelőző 48 órát megelőzően történik, a foglalási díj összege visszautalásra kerül a Felhasználó részére. Amennyiben a foglalás lemondása a lefoglalt időpontot megelőző 48 órán belül történik, abban az esetben Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani a foglalási díj összegét.

3.2. Amennyiben a foglalás ellenére a lefoglalt időpontban a Szolgáltató technikai hiba, vagy a Szolgáltatónak felróható egyéb hiba miatt nem tudja az asztalt biztosítani, a foglalási díj összege a Felhasználó választása szerint visszautalásra kerül, vagy a Felhasználó jogosult új foglalási időpontot választani.

3.3. A 45/2014 Kormányrendelet 29. § l) pontja alapján a Felhasználót a Foglalási Megállapodástól történő elállási jog nem illeti meg.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A foglalási díj kiegyenlítése készpénzben vagy átutalással történik. A foglalási díj kifizetése a visszaigazoló emaillel válik esedékessé. A foglalási díjat a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya számlájára terheli.

V. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

5.1. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználónak a foglalás bármely szakaszában és a foglalás Szolgáltató részére való elküldéséig a bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a foglalási felületen.

VI. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

6.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a http://www.gastlandbisztrok.hu/hu/adatvedelem  találja.

VII. FELELŐSSÉG

7.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.2. A Felhasználó a Honlapt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő és nem a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása vagy bűncselekménye által okozott vagyoni és nem vagyoni, közvetlen vagy közvetett károkért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét harmadik személy általi bűncselekmény által okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.

7.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

.7.4. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

7.5. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

VIII. SZERZŐI JOGOK

8.1. Szolgáltató a www.gastlandbistrok.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője ,így megilleti minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem Szolgáltató sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:

- nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

- nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;

- nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg Szolgáltatójóváhagyása nélkül;

- nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;

- nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;

- nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;

- nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

- nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából.

 

IX. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. Panaszügyintézés

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat:

Gastland M0 Étterem és Konferenciaközpont, Gastland M1 Étterem és Konferenciaközpont


Cégnév: Vendégváró Vendégfogadó Kft.

Székhely: (1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1. em. 4.)

Cégjegyzékszám: 01-09-301151

Adószám: 26086974241

Tel: 06 (24) 446 484

Email: ertekesites@gastland.hu

 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (az étteremben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

-        személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja,

-         telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználóval köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 9.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

- Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató éttermében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

Bírósági eljárás. A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató által üzemeltetett Honlap biztonsági foka megfelelő. A Honlap használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.3. A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

10.4. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.